Buradasiniz: Anasayfa İngilizce Zümresi KET-PET-FCE Sınavları

Özel Alparslan Eğitim Kurumları

KET-PET-FCE Sınavları


 

KET – Key English Test

KET sınavı Avrupa Konseyinin 1990 Waystage esaslarını temel almaktadır ve 1994’te uygulanmaya başlanmıştır. Beş seviyeden oluşan Cambridge Main Suite sınavlar grubunun ilk seviyesi olan KET, gençler ve yetişkinler için, İngilizcede basit iletişim becerilerini geliştirme yolunda kat edilecek birinci adımdır.

 

KET üç bölümden oluşur:

Okuma / Yazma

Adaylar, çeşitli kaynaklardan alınan kısa ve basit metinlerden istenilen bilgileri elde edebilme ve yazılı basit metinleri tamamlayabilme yeteneklerine göre değerlendirilirler. Yazılması istenen metnin içeriği ve gerçeğe uygunluğunu sağlamak için resimler ve uygun sayfa düzenleri kullanılmıştır. Okuma parçaları, işaretlerden, formlardan, ürün paketlerinden, rehberlerden ve gazetelerden derlenir. Yazma bölümünde ise basit formlar, mesajlar ve mektuplardan yararlanılır. Okuma kısmı ile ilgili kırk tane soru ve on beş tane tek-kelimelik yazılı cevap ile kısa bir metin yazımı için beş konu vardır. Sınavda çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma ve form doldurma tipi sorular kullanılmaktadır.

Dinleme

Adayların kısa diyalogları takip edebilme ve her kelimeyi anlamasalar da konuşma içinde geçen bazı bilgileri anlayabilme becerileri test edilir. Adayların dinlediği metinler ya gerçek metinlerden uyarlanmıştır ya da gerçeğe uygun olacak şekilde özel olarak yazılmıştır. Bu kısımda kişiler arasında yapılan sohbetler, kaydedilmiş mesajlar ve telefon görüşmeleri yer alır. Bunlar, normal konuşma hızına kıyasla biraz daha yavaş bir hızda dinletilir.
Dinleme kısmında on beş adet genel soru (çoktan seçmeli ve eşleştirme tipi sorular) ve on tane kısa yanıt isteyen soru (bir ya da iki kelime, sayı vs) vardır. Sınav yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

Konuşma

Konuşma testi iki bölümden meydana gelip, 8–10 dakika sürmektedir. Adaylar iki kişilik gruplar halinde iki sınav görevlisi (bir konuşmacı diğeri ise değerlendirme yapar) tarafından test edilir ve görüşme esnasında kendileri hakkında ve diğer konular üzerine hem sınav görevlisiyle hem de diğer aday ile sohbet etmeleri beklenir. ınav görevlisi Bölüm 1’de adaylara hayatları hakkında sorular sorar; ikinci kısımda ise adaylar kişisel ve kişisel olmayan konularda olaylara dayanan sorular sorar ve cevaplar verir.

Bölümlerin ağırlıkları

Toplam not içinde Dinleme ve Konuşma bölümlerinin her birinin oranı %25, Okuma/Yazma bölümünün oranı ise %50’dir.

Sonuçlar

İki tür sınav geçme notu verilmektedir: “Geçti” ve “Üstün Başarı ile Geçti”. Ayrıca, başarısızlığı gösteren de iki not vardır: “Küçük Bir Farkla Başarısız (Narrow Fail)” ve “Başarısız (Fail)”. Sınav sonrasında bütün adaylara bir sonuç belgesi gelir (statement of entry), geçer not alan adaylara daha sonra sertifikaları da gönderilir.

 

 

PET – Preliminary English Test

Bu sınav ilk defa 1994 yılında uygulanmıştır. İngilizce konuşulan ortamlarda sosyal ilişkiler kurmak ve çalışmak için gereken dil becerilerini test eden 'Council of Europe’s Threshold Specification' (esasları) temel alınmaktadır. 1990 ‘Threshold’ çalışmasına uygun hale getirmek için yakın zamanda gözden geçirilmiştir.

 

PET sınavı üç bölümden oluşur:

Okuma

Adayların kamu duyurularını ve işaretlerini anlama, uygun kelimeler ve bağlantı kelimeleri kullanabilme becerileri test edilir. Ayrıca adaylar, olaylara dayalı kısa metinleri ayrıntılı olarak okuyabilmeli ve anlamalı, metin içinde yazılı olaylardan bilgi edinebilmeli ve paragrafların özünü anlayabilmelidir (kaynağın tespit edilmesi, yazarın amacını ve tutumunu anlamak vs). Metinler genellikle ya gerçek veya kısmen gerçek kamu duyuruları, işaretler, reklâmlar ve haber yazılarını içerir. Cevaplanması zorunlu beş adet soru tipi vardır ve bunların her birinde çoktan seçmeli, eşleştirme ve doğru/yanlış şeklinde yanıtlanan beş ila on adet soru bulunur.

Yazma

Adaylar hedef okur kitlesini ve yazının amacını göz önünde tutarak bilgi verebilmeli, olayları bildirebilmeli, mevcut durumu anlatabilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir.
Bu kısımda zorunlu üç bölüm bulunur. Birinci bölümde, adayların verilen beş cümlenin anlamını yitirmeden dilbilgisi yapısını değiştirmesi beklenir.  İkinci bölüm on tane bilgi içeren bir formun doldurulmasını gerektirir. Son bölüm ise adaylardan nispeten serbest formda bir metin (mektup, kartpostal, rapor vs) yazarak ailesine ve arkadaşlarına bazı bilgileri vermesi istenir. Yazılı metin yaklaşık 100 kelimeden oluşmalıdır.

Dinleme

Adayların kısa diyalogları anlayabilmesi ve olaylara dayalı bilgileri (açılış saatleri, hava durumu vb) anlayabilmesi istenmektedir. Ayrıca daha uzun diyaloglardan bir anlam çıkarabilmesi ve konuşmacıların tutumlarını kavrayabilmesi de beklenmektedir. Dinleme parçaları genellikle kaydedilmiş duyurular, haberler ve sohbetlerden oluşur.
Tamamı 30 dakika süren dört bölüm ve çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru/yanlış tip yanıtların verildiği yirmi beş soru sorulur.

Konuşma

Adaylar iki kişilik gruplar halinde iki sınav görevlisi (bir tanesi görüşmeyi diğeriyse değerlendirmeyi yapar) tarafından test edilir. Adaylardan kendileri hakkında ve genel konularda sohbet edebilmeleri, hayal mahsulü bir duruma iştirak etmeleri ve bir resim üzerine konuşmaları istenir. Adayların fotoğraflar, resimler vs hakkında yorum yapabilmeleri, soruları anlayıp uygun yanıtlar verebilmeleri beklenir. İki adayın birden test edildiği bu bölüm yaklaşık 10–12 dakika sürmektedir.

Bölümlerin ağırlıkları

Her bir bölümün toplam not içindeki ağırlığı eşit ve %25’dir.

Sonuçlar

İki tür sınav geçme notu verilir: "Geçti" ve "Üstün Başarı İle Geçti". Ayrıca, başarısızlığı gösteren İki tür not verilir: "Küçük Bir Farkla başarısız (Narrow Fail)" ve "Başarısız (Fail)". Sınavı geçen adaylara sertifika verilir.
PET sınavının kurumlarca kabul edilmesi
PET sınavını kabul eden yüksek öğrenim kuruluşları
PET sınavını kabul eden şirketler
PET sınavının kabul edilmesine ilişkin broşürü indirebilirsiniz.

 

 

FCE – First Certificate in English

Orta seviye üstü bir sınav olup, adayların yabancı dil becerilerinin tümünde başarılı olmasını gerektirir. Orta seviye İngilizce yeterliğinin bir kanıtı olarak iş dünyasında, endüstrilerde ve İngiltere ve başka ülkelerde bulunan öğretim kurumlarında geçerliliği kabulkabul edilmektedir. Aralık 1996’da kapsamlı olarak yenilenmiş şekliyle kullanılmaya başlanmıştır.

Okuma

Adayların kısmen gerçek çeşitli olaylardan hazırlanmış metinleri okuyabilme becerileri ve bir metnin özünü, ayrıntılarını ve yapısını anlama ve anlam çıkarma becerileri test edilir.
Dört bölümden oluşur. Her bölümde bir metin ve metinin anlaşılıp anlaşılmadığını test eden sorular bulunur. Bölümlerin bir tanesinde iki veya daha fazla sayıda daha kısa metinler olabilir.

Yazma

Adayların uzmanlık gerektirmeyen çeşitli konularda belli bir amaca ve okuyucu kitlesine yönelik yazı yazabilme becerisi test edilir (örneğin mektup, makale, rapor ve kompozisyon). Bölüm 2 de yapılması gereken kısımlardan bir tanesinde adayların, beş hazırlık kitabından kendi seçtikleri birini okunmaları gerekmektedir.
Adayların sınavda yazması gereken iki konu vardır; zorunlu olan konu Bölüm 1’de, dört seçenek içinden seçimli konu ise Bölüm 2’de yer alır. Her birinde 120–180 kelimeden oluşan bir metin yazılması istenir. 2. Sınav kâğıdında (Yazma) yer alan isteğe bağlı konu hakkında ön hazırlık yapmak amacıyla bir ya da daha fazla sayıda kitabın okunması gerekebilir. 2002 ve 2003 yılları için belirlenmiş kitaplar aşağıda verilmiştir.

İngilizcenin kullanımı

Adayların çeşitli bölümlerde istenilenleri yaparak İngilizce bilgisi ve hâkimiyetini göstermesi beklenir. Yapılması istenilenlerin bir kısmı özel olarak hazırlanmış metinlere dayanır.
Beş bölüm ve 65 sorudan oluşmuştur. Metin içinde eksik kelimenin bulunması (kelime seçenekleri verilerek ya da verilmeden), “anahtar” kelime dönüşümleri, hata düzeltme ve kelime oluşturma tipi sorular sorulur.

Dinleme

Adaylara kısa alıntılar ve daha uzun monologlar, duyurular ve radyo programlarından alıntılar, haberler, röportajlar vs dinletilir. Bunlar orta  seviyenin üstünde metinlerdir. Ayrıntıların ve özünün kavranması ve anlam çıkarılması istenir.
Bu bölüm dört kısımdan oluşur. Her kısımda kaydedilmiş pasaj ve pasajlar ve bunların anlaşılıp anlaşılmadığını gösteren sorular bulunur. Her kısım iki defa dinlenir.

Konuşma

Standart test formatında iki aday ve iki sınav görevlisi görüşme yapar. Adayların soruları cevaplayabilmesi ve İngilizce dilinde karşılıklı görüşme yapabilmesi beklenir. Sınav görevlisi görüşmeyi canlı tutmak ve yönlendirmek için önceden hazırlanmış malzemeler kullanır.
Bu kısım, sınav görevlisi ve diğer aday ile yapılan kısa görüşmeler ile adayın kendisine verilen bir konu hakkında yaklaşık 1 dakikalık konuşma yapacağı bölüm (long turn) dâhil, dört bölümden meydana gelir.


Sınav merkezleri adayları Salı veya Cumartesi günleri uygulanan sınav için kaydedebilir ya da aynı oturumda hem Salı günü hem de Cumartesi günü uygulanan sınav için de kaydedebilir. Ancak bireyler aynı oturumda (aynı sınav merkezinde ya da farklı merkezlerde) hem Salı günü hem de Cumartesi günü uygulanan sınav için kayıt yaptıramaz. Aynı oturumda hem Salı günü hem de Cumartesi günü uygulanan sınav için kayıt yaptırdığı tespit edilen adayın yaptırdığı kayıt geçersiz sayılır ve sınav ücreti iade edilmez.

Bölümlerin ağırlıkları

Her bir bölümün toplam not içindeki ağırlığı %20’dir.

Sonuçlar

Üç tip geçme notu vardır (A, B ve C) ve bu notlardan her hangi birini alan adaya sertifika verilir. Sınav notu D veya E olan adaylar, FCE sınavının gerektirdiği standarda ulaşmamış sayılır.

 

Sınavların Geçerliliği

Tüm dünyada tanınan nitelikli ve yüksek prestije sahip Cambridge ESOL sınavları eğitim kurumlarında ve iş dünyasında İngilizce dil yeterliğini en yetkin şekilde ölçme ve değerlendirmenin garantisidir.

Cambridge ESOL sınavları, üyesi bulunduğu ALTE (Avrupa Dil Testi Uzmanları Kuruluşu) nun “Can-Do” esaslarına uygun sınavlar hazırlamaktadır. ALTE 26 ülkenin katılımıyla kurulmuş bir kuruluştur. “Can Do” esasları, sınava giren adayların her düzeyde ve değişik bağlamlarda yetkin olmaları gereken dil yeterliği ve becerilerini saptamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için www.ALTE.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Organisation

Admission Level

FCE

Atilim University   Unknown   FCE (Grade C)
Başkent University   Under Graduate   FCE (Grade C)
Bilkent University   Under Graduate   FCE (Grade C)
Cankaya University   Under Graduate   FCE (Grade C)
Çukurova University   Under Graduate   FCE (Grade C)
Dokuz Eylül University   Under Graduate   FCE (Grade C)
Eastern Mediterranean University - Turkey   Unknown   FCE (Grade B)
Erciyes University   Under Graduate   FCE (Grade B)
Gazi University   Foundation   FCE (Grade B)
Hacettepe University   Under Graduate   FCE (Grade C)
Istanbul Kültür University   Under Graduate   FCE (Grade C)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü   Unknown   FCE (Grade B)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)   Under Graduate   FCE (Grade B)
Sabanci University   Under Graduate   FCE (Grade B)
Tobb University of Economics and Technology   Unknown   FCE (Grade B)
Yıldız Teknik Üniversitesi   Under Graduate   FCE (Grade B)